Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

на AutoMotoZone.bg

 

Достъпвайки и използвайки този уебсайт, вие безусловно се съгласявате със следните правила и условия на ползване („Общи условия“):

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между ДСВ Къмпани ЕООД и лицата, ползващи онлайн-магазина на уебсайт: AutoMotoZone.bg.

  

Страни по тези Общи условия са: 

 

„ДСВ Къмпани“ ЕООД, ЕИК 206178809, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Възраждане“ 5, по-нататък наричано „Дружеството“, „Ние“ или „ДСВ Къмпани“ ЕООД,

 

и

 

Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва сайта за покупка на стоки, по-нататък наричано „Потребител“. Физически лица под 18 години нямат право да използват онлайн-магазина за сключване на договори за покупка на стоки. С регистрирането си в уебсайта AutoMotoZone.bg потребителят физическо лице декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години).

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да извършите покупка на стока. Чрез отбелязване на отметка пред „Съгласен съм с Общите условия и ще ги спазвам безусловно“ при завършване на поръчката, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване на уебсайта и онлайн-магазина. Вашето съгласие с тези Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за онлайн-покупка на стоки от онлайн-магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към Дружеството.

 

В случай че не сте съгласни с Общите условия, моля, не използвайте сайта за извършване на покупки. Тези Общи условия могат да бъдат периодично променяни, затова преди всяка покупка прочетете внимателно актуалната им редакция.

 

 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

За целите на тези Общи условия:

 

„Уебсайт“ означава интернет-страницата AutoMotoZone.bg и нейните под-домейни.

 

„Потребител“ означава физическо или юридическо лице, което е ползвател на Уебсайта, извършило е съответната регистрация и е създало Клиентски профил в него. 

 

„Услуга“ на Уебсайта означава достъп до:

 • предоставените в Уебсайта информационни ресурси и данни, рекламно-информационни съобщения и бюлетини;
 • регистрация и създаване на Клиентски профил в Уебсайта, което дава възможност за покупка на продукти, предлагани на Уебсайта;
 • обмен на информация и мнения между Потребителите относно продуктите под формата на чат;
 • форма за връзка с администратора на Уебсайта.

 

„Продукт“ означава продуктите, предлагани и продавани от Дружеството чрез Уебсайта.

 

„Клиентски профил“ означава обособена част Уебсайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана на сървър на Дружеството. Достъпът до Клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на Потребителя да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги на Уебсайта, да управлява Потребителско съдържание, разположено от него на сървър на Дружеството, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си за достъп, да се абонира или да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин, да прекрати регистрацията си в Уебсайта и др.

 

„Съдържание“ означава всякакви текстове, изображения, графики, видео и аудио, бази данни, услуги и други ресурси, предоставени от Дружеството за ползване от Потребителите на Уебсайта и представляващи собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици.

 

„Потребителско съдържание” означава всякакви данни, информация, текст, изображение, мнения и коментари, които Потребителят разполага на Уебсайта с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта за всички останали Потребители. Потребителят носи пълна отговорност за Потребителското съдържание.

 

Поръчка“ означава заявка за покупка на Продукт/и, направена от Потребител чрез формата за поръчки на Уебсайта.

 

Лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез нея (име, ЕГН, данни за местонахождение, имейл, телефон и др.). Личните данни се използват за създаването и управлението на Клиентския профил.

 

Приложими разпоредби означава действащите нормативни актове и актовете на компетентните държавни органи в България и Европейския Съюз, регулиращи предмета на настоящите Общи условия.

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ

 

Потребителят може да пазарува от Уебсайта като гост или като регистриран потребител. Процедурата по регистрация е доброволна и безплатна. 

 

Потребителят следва да попълни всички полета, отбелязани като задължителни, и да се запознае и съгласи с Общите условия. Процедурата по регистрация се изпълнява след приемането на Общите условия. След регистрацията Потребителят може по всяко време да променя въведените данни. 

 

Потребителят декларира и гарантира, че информацията, предоставена на Дружеството по време на процеса на регистрация, е действителна, вярна и пълна и носи пълна отговорност за нейната непълнота и/или несъответствие.

 

В случай че Потребителят предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на договора, като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

 

Дружеството не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на Потребителя, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. 

 

Всеки Потребител е длъжен да съхранява потребителското си име и паролата конфиденциални и да не ги предоставя на трето неоторизирано лице. Потребителят носи лична отговорност за всички действия на неговия Клиентски профил, и се задължава да не причинява вреди на друг Потребител, трети страни или на Дружеството. Потребителят се задължава да информира незабавно Дружеството за всеки неоторизиран достъп или използване на Клиентския му профил.

 

С извършване на регистрацията Потребителят дава своето съгласие Личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от Дружеството за целите на настоящите Общи условия.

 

IV. ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

Уебсайтът може да бъде посещаван и разглеждан свободно без регистрация.

 

Потребителят има право да ползва свободно Съдържанието на Уебсайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Потребителят няма право да използва Уебсайта по начин, който нарушава Приложимите разпоредби и/или правата на други лица. 

 

Ако Потребител сметне, че съобщение, изпратено до него по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на Уебсайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение.

 

Потребителят има достъп до Съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако (а) се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване с нетърговска цел, при условие, че не се увреждат законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, или (б) в случай, че Потребителят е получил изрично съгласие от съответните правоносители. 

 

Дружеството си запазва правото да променя модулите, функциите и услугите на Уебсайта без предварително уведомление до Потребителите, когато това не е в противоречие с Приложимите разпоредби.

 

Дружеството не носи отговорност при невъзможност за изпълнение на задълженията си по Общите условия в случаите на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет, извънредно положение, карантина или извънредни епидемични мерки, или други събития извън контрола на Дружеството, включително когато Потребителят не може да осъществи достъп до Уебсайта поради хардуерен проблем при него, проблем с интернет свързаност и други.

 

 

V. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

Наименованието AutoMotoZone.bg, лого, корпоративни символи и търговски марки, както и цялото Съдържание на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, са собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици, и са обект на закрила съгласно Приложимите разпоредби.

 

Никаква част от този Уебсайт не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, без изричното писмено съгласие на Дружеството. 

 

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки (линкове) от която и да е част от Уебсайта, съобразно действащото българско законодателство.

 

Всички търговски марки, които се реферират в Уебсайта, са собственост на съответния техен притежател. Нищо, което се съдържа в Уебсайта, не трябва да се възприема или тълкува като лицензиране или предоставяне на право за ползване на авторско право, патент или търговска марка, притежавана от Дружеството или трета страна.

 

Уебсайтът може да включва съдържание, предоставено от трети страни. Информацията в тези материали, както и друго Потребителско съдържание, различно от съдържанието, предоставено от Дружеството, са отговорност на лицето, публикувало тези материали. 

 

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

 

Дружеството не носи отговорност, ако по някаква причина този Уебсайт не е на разположение по всяко време. Цялата информация относно предлаганите стоки, вкл. но не само характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респ. – вносителя и/или дистрибутора на конкретната стока, и Дружеството не носи отговорност при невярна, заблуждаваща или неточна информация. Материалите и услугите в Уебсайта са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на Дружеството по отношение на продуктите, които се предлагат в този Уебсайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предоставяните продукти и нищо в този Уебсайт не може да ги промени. Дружеството не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на Уебсайта.

 

Възможно е препратки от Уебсайта, поставени като връзка чрез кликване, да насочват към сайтове и услуги на трети страни. Тези връзки се предоставят единствено за удобство и информация на Потребителите и не трябва да се тълкуват като препоръка. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове. 

 

Дружеството не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси. Потребителят следва да предприеме всички необходими мерки, преди да ползва или сваля информация от този Уебсайт.

 

Дружеството се старае да визуализира предлаганите стоки и цветове на Уебсайта по възможно най-точен начин, но не може да гарантира, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете по същия начин.

 

Запазваме си правото за печатни грешки, промени в условията, промени в цената, забавяния на доставката и ограничена наличност на склад.

 

 

VII. ПОРЪЧКА

 

Сключване на договор

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни за получателя, място на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Поръчка със задължение за плащане”. Това действие има правнообвързваща сила. С подаване на заявката се счита, че Потребителят заявява изричното си съгласие, че приема имейл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Незабавно след поръчката Дружеството изпраща на Потребителя имейл – съобщение, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока. Договорът за онлайн-покупка на стока се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от Дружеството. С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези Общи условия, както и от Закона за защита на потребителите.

 

Цена 

Всички цени на стоки в Уебсайта са в български лева и не включват разходи за доставка. Дружеството не носи отговорност за различия между тези цени и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

 

Дружеството се старае да проверява непрекъснато, че всички цени, посочени на Уебсайта са точни, без обаче да може да гарантира липсата на грешки. В случай че бъде открита грешка в цената на поръчана стока, Дружеството ще информира Потребителя възможно най-скоро и ще му даде възможност за препотвърждаване на поръчката на правилната цена или за нейната отмяна.

 

Плащане 

В заявката за поръчка на стока Потребителят указва избрания от него начин на плащане. Плащането става чрез: 1) наложен платеж - заплащане на поръчката при доставка на стоката, 2) плащане с дебитна/кредитна карта, 3) плащане чрез банков кредит, 4) плащане чрез банков превод, 5) плащане посредством ePay, или 6) плащане през PayPal.

 

 1. Наложен платеж

Обявената стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока) се заплаща от получателя при доставката на пратката. Разходите за доставката (транспортни разходи) се начисляват и заплащат отделно.

 

 1. Плащане с карта

Можете да платите със следните карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, VPAY. 

Данните, които предоставяте при плащане с кредитна карта, остават защитени, тъй като информацията е SSL-криптирана. Дружеството не съхранява данни и информация, получени при плащане с кредитни и дебитни карти. Потребителят има възможност да използва функционалността за запазване на карта, като данните на картата, която се запазва, се съхраняват в банковата система и AutoMotoZone.bg няма достъп до тях в нито един момент от платежния процес. Плащанията с кредитна или дебитна карта се извършват съгласно изискванията за плащане с такъв вид средства. 

 

С извършване на поръчката Потребителят потвърждава, че кредитната/дебитната карта, която използва, е лично негова, или че е бил изрично упълномощен от собственика на кредитната/дебитната карта, за да я използва. Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на картата. При отказ на издателя на картата да одобри плащането Дружеството няма да носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката.

 

 1. Плащане чрез банков кредит

При избор на този вид плащане ще бъдете препратени към страницата на обслужващата ни банка, за да се запознаете подробно с условията за отпускане на потребителски кредит с цел заплащане на продукти, поръчани от нашия Уебсайт.

 

 1. Плащане чрез банков превод

При избор на този вид плащане допълнително ще ви бъде предоставена информация за банковата ни сметка.

 

 1. Плащане посредством ePay

ePay.bg е система за плащане с банкови карти и микросметки чрез Интернет. Системата предоставя възможност на всеки регистриран клиент да пазарува стоки и услуги през Интернет, като плаща с банкова карта и/ или със своята микросметка в ePay.bg. При избор на този вид плащане ще бъдете препратени към страницата на ePay, за да направите своето разплащане.

 

 1. Плащане през PayPal

PayPal е международна система, даваща възможност за трансфер на пари чрез уеб сайт (електронна алтернатива на традиционните разплащания с чекове и банкови преводи). PayPal представлява посредник, който улеснява електронната търговия по света, без да разкрива финансова информация при сделките. При избор на този вид плащане ще бъдете препратени към страницата на PayPal, за да направите своето разплащане.

 

Доставка

Заявените и потвърдени поръчки се обработват, предават на куриерска компания и доставят до Потребителя на посочения от него адрес. Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.

 

Дружеството работи с външна куриерска компания. Цената на доставката е изцяло за сметка на Потребителя. За куриерските услуги се прилагат условията и правилата на съответната куриерска компания. 

 

Рекламация

При несъответствие на получената стока с описаната в договора за онлайн-продажбата й, Потребителят има право да предяви рекламация по реда, описан в Политиката ни за връщане, гаранция и рекламации на стоки, достъпна от следния линк: https://www.automotozone.bg/account/returnstock.

 

Замяна и връщане

Замяна на стока се извършва изцяло за сметка на Потребителя.

 

Потребителят има право да се откаже от онлайн-договоракато върне закупената чрез онлайн-продажбата стока. Връщането е за сметка на Потребителя и се осъществява чрез куриерска компания по негов избор.

Връщането се осъществява чрез изпращане на имейл и попълване на бланка за рекламацияОтказът от покупката може да бъде направен по реда, описан в Политиката ни за връщане, гаранция и рекламации на стоки, достъпна от следния линк: https://www.automotozone.bg/account/returnstock

 

 

VIII. БИСКВИТКИ

 

Онлайн-магазинът AutoMotoZone.bg използва т.нар. "бисквитки" (cookies). Бисквитките се използват във връзка с функционирането на Уебсайтакакто и за да можем да предоставим на Потребителите по-релевантно и персонализирано съдържание и по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без тази функционалност.

 

Бисквитките са текстови файлове с малко количество данни, които могат да се запишат на вашето устройство/браузър, когато посещавате Уебсайта. При ваше следващо посещение на Уебсайта, браузърът ще изпрати обратно към уебсървъра информацията във вече създадените бисквитки.

 

Чрез използването на нашия Уебсайт вие се съгласявате, че AutoMotoZone.bg може да запази бисквитки във вашия компютър или мобилно устройство.

 

Какви бисквитки използваме на нашия Уебсайт:

Задължителни бисквитки

Основните функционалности на Уебсайта ни в по-голямата си част зависят от бисквитките, поставени от нас. Ако забраните тези бисквитки, няма да можете да влезете в профила си в Уебсайта, както и да извършвате покупки и други основни функционалности на AutoMotoZone.bg.

 

Функционални бисквитки

Тези бисквитки се използват за функции като:

 • Да можем да запомняме какви настройки в своя профил сте избрали, какви любими продукти сте посочили, какви данни за доставка сте избрали при последната ви поръчка и др.
 • Да можем да ви препоръчваме продукти, които отговарят на вашите предпочитания.
 • Да събираме и анализираме начина на използването на сайта, за да можем да подобряваме потребителското преживяване и да ползвате още по-лесно и удобно нашия Уебсайт.

 

Бисквитки от трети страни с аналитични цели

Тези бисквитки помагат за следенето на посещаемостта на Уебсайта, което ни помага да анализираме колко удобно е използването на AutoMotoZone.bg. За целта използваме Google Analytics. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези бисквитки е да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics, е 38 месеца.

 

Бисквитки от трети страни за прецизно таргетиране и рекламни цели

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия Уебсайт и могат да бъдат използвани за персонализиране на рекламни кампании през платформите на външни сайтове и услуги. По този начин виждате релевантна за вас информация. Те не съхраняват лични данни и информацията е анонимизирана. Външните рекламни платформи, които използваме са: Facebook ads и Google AdWords.

 

Изтриване на бисквитките

Можете винаги да изключите както бисквитките на Дружеството, така и бисквитките на трети страни чрез съответна настройка на браузъра, който използвате. В този случай е възможно да не можете да използвате пълните функционалности на AutoMotoZone.bg.

В случай че се ползва линк, който препраща в друга интернет страница, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които Дружеството няма контрол.

 

Бисквитките и личните данни

Личните данни, които са събрани от бисквитките, се използват единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани с конкретния Потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица, и не се използват по никакъв начин, освен за целите на предоставяне на пълната функционалност на Уебсайта. Ако естеството на услугата налага, може прехвърлим данни към под-доставчици (например куриерски услуги), които също са администратори на лични данни,  при спазване на законовите изисквания.

При регистрацията ви на Уебсайта ни се запаметява IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP), както датата на регистрацията. Съхранението на тези данни е необходимо за нашата информационна сигурност.

 

Използване на Google Analytics (с функция за анонимизиране)

На Уебсайта ни е интегриран компонентът Google Analytics (с функцията „анонимност“). Google Analytics е услуга за уеб анализ, която събира, заедно с останалите данни, данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице, кои под-сайтове са били посетени или колко често и за каква продължителност са били гледани под-сайтовете. Използваме тази функционалност за анализ на трафика на нашия Уебсайт, с цел неговото оптимизиране.

 

Операторът на компонента на Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

 

Техническата информация, която събираме въз основа на бисквитките, не представлява лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни), тъй като същата не е в достатъчна степен индивидуализираща. Нейното използване се налага с цел функционирането на Уебсайта, събиране на необходима информация, включително изискуема по закон, гарантиране на сигурността на ползвателите на Уебсайта, както и за подобряване на услугите, които ви предоставяме.

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат достъпни от следния линк: Политика за бисквитки.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА

 

Потребителите нямат право да използват Уебсайта за незаконни и/или за забранени от настоящите Общи условия цели. Незаконни и/или забранени цели са, неизчерпателно: използване на клеветнически, злоупотребяващи, заплашителни, нецензурни или други нежелани материали, съобщения или публикации; изпращане или публикуване на Уебсайта на материали, които съдържат вируси, рекламен софтуер или други подобни компютърни кодове, които могат да увредят права или интереси на трети лица или да попречат на работата на Уебсайта; извършване на действия за получаване на незаконен и/или неоторизиран достъп до базата данни, компютърните системи или мрежи на Уебсайта. 

 

В тези случаи Дружеството може незабавно и без предизвестие да спре достъпа до Уебсайта на съответния Потребител (включително да заличи Клиентски профил), за когото е установено, че извършва действия, противоречащи на Приложимите разпоредби и/или на настоящите Общи условия.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Дружеството има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. 

Най-новата версия винаги е достъпна на Уебсайта AutoMotoZone.bg.

Промяната влиза в сила от деня на публикуването й на Уебсайта и има действие занапред, като не засяга поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

 

XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

 

Тълкуването, валидността и изпълнението на тези Общи условия, както и всички права и задължения на страните по тези Общи условия, се ръководят от разпоредбите на българското законодателство.

 

Всички спорове по изпълнението или тълкуването на тези Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн-продажби на стоки чрез онлайн-магазина AutoMotoZone.bg ще бъдат решавани чрез споразумение, а при невъзможност да се стигне до такова, ще бъдат отнасяни за разрешаване от компетентния съд в Република България. 

 

Ако някое от условията или разпоредбите на тези Общи условия бъде намерено за недействително или невалидно по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

 

Алтернативен способ за извънсъдебно решаване на спорове, възникнали от или свързани с тези Общи условия, е използването на Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), осигурена от Европейската комисия: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 

 

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Дружеството обработва личните данни на Потребителите съгласно своята Политика за поверителност, достъпна от следния линк: Политика за поверителност.

 

Изображенията в Уебсайта са илюстративни.

 

Дружеството може да прехвърля своите права и задължения по тези Общи условия и по всеки договор за онлай-продажба на стоки от онлайн-магазина AutoMotoZone.bg, като в този случай не се освобождава отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя, а приобретателят встъпва като съдлъжник на Дружеството. Прехвърлянето на права и задължения става с писмено известие до Потребителя.

 

Дружеството публикува на Уебсайта своите пълни данни за идентификация и детайли за контакт с Потребителя. С приемането на тези Общи условия Потребителят дава своето съгласие Дружеството да използва следните технически средства за контакт с него: support@automotozone.bg и/или 0890404343, включително да получава известия от Дружеството по телефон и/или електронен път (чрез кратки текстови съобщения (SMS), имейл-комуникация или известие на Уебсайта).

 

 

Дата на последна редакция: 10.2021 г.